Adatvédelmi nyilatkozat

A www.followmarketing.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről. Jelen adatkezelési szabályzat tartalmazza a weboldal látogatók és a weboldalon vásárló személyek (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására, tárolására vonatkozó alapvető információkat, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait és azok érvényesítésének lehetőségeit.

 1. Az adatkezelő adatai

Név: FOLLOW MARKETING Kft.

Lakcím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 9/38

Adószám: 27065301-1-42

Telefonszám: +36706170645

E-mail: hello@followmarketing.hu

 • Jogszabályi háttér

–  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43 § (e) pont;
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

–    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker. tv.)

–   A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grt. tv.);

 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.)
 • Az adatkezelés jogalapja és célja

 Az adatkezelésre a weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalon történő vásárlások alkalmával a kért adatok önkéntes megadásával adja meg a Szolgáltató részére, és ezzel egyúttal elfogadja a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket.

A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az Info tv. és a Eker. tv. alapján kizárólag a weboldalon történő vásárlás során a Felhasználónak a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, a Felhasználókkal történő szerződéskötés, számlázás, valamint a weblapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

A weboldalon történő vásárlás során az adatkezelés és tárolás célja a weboldal által nyújtott egyéb szolgáltatások megfelelő biztosítása, a szerződéskötés, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás dokumentálása.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

 • Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelés kizárólag az érintett személy elektronikus úton, önkéntes hozzájárulásával átadott adataira vonatkozik.

4.1. Cookie-k, sütik alkalmazása

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása, regisztráció nélkül. A látogatókra vonatkozóan a weboldal nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.

Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie=süti) helyezhet el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az érintett Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Ezen sütik (munkamenet sütik) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nélkül és a szolgáltatások minél kényelmesebb igénybevétele végett. A cookie-k kezelésének célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, továbbá, hogy az Adatkezelő többet tudhasson meg a Felhasználók információszerzési és használati szokásairól, így javíthassa szolgáltatásai színvonalát.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt egyéb eszközről, legkésőbb a böngésző bezárását követő 14 napon belül.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Ezzel tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem fognak megfelelően működni. A weboldal cookie kezelésre felugró részét ebben az esetben figyelmen kívül hagyhatja.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez egyértelmű és önkéntes hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak: „Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.” tájékoztatás „Elfogadom” gombjával, illetve a weboldalon történő tovább lépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) adja meg. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát vagy a weboldalon további lépést eszközöl, egyben egyértelműen és határozottan elfogadja az adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót is, mely egyébként a weboldal alján tölthető le és olvasható teljes terjedelmében.

4.2. Közösségi bővítmények (Instagram) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Instagram részére történő továbbításához.

Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a fenti közösségi oldalak bármelyikére, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, az adatoknak a Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, a személyes adatok védelmére irányuló jogokra és beállításokra vonatkozó információk a Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

4.3. Vásárlás és számlázás

Az Adatkezelő a weboldalon egy webshopot működtet, a szolgáltatások megvásárlása során a Felhasználó részéről a következő adatok megadása  szükséges.

A weboldalon történő vásárlás alkalmával az alábbi személyes adatok kezelhetők:

 • Teljes név
 • Ország
 • Utca/ házszám
 • Város
 • Megye
 • Irányítószám
 • Telefon szám
 • E-mail cím
 • Kuponkód

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához az érintett Felhasználó bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére (a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató, könyvelőiroda, stb.) – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén (ennek minősül az on-line vásárlás) – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – külön az adott feladat vagy szolgáltatás megvalósítása tárgyában létrejött írásba foglalt szerződés alapján átadja, így különösen:

 • amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

4.4. Banki adatok

A Szolgáltató a weboldalon történő vásárlások alkalmával lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a szolgáltatások ellenértékét Barion tárcás fizetéssel illetve bankon keresztül történő átutalással egyenlítsék ki. A bankon vagy a Barion tárcán keresztül történő átutalás, és a kapcsolódó adatok Szolgáltató részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon vagy Barion tárcán keresztül történő átutalással kíván fizetni.

A Szolgáltató a fizetések alkalmával az alábbi banki adatokat kezeli:

Barion tárcával történő fizetés esetén:

 • Barion email cím
 • Barion jelszó

Bankkártyás fizetés esetén:

 • bankkártya szám
 • lejárati dátum
 • CVC kód
 • email cím

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A bank-és üzleti titok megőrzése érdekében a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akiknek ezek a feladataik elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek

Adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelheti.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az érintett Felhasználó azonosító adataival, és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat a Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik. Az adattörlés során az adatok felismerhetetlenné tétele valósul meg oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Az Adatkezelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

 • Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A bejelentkezésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja, valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az adatkezelő törölni köteles.

 • A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását e-mail útján

 kezdeményezheti.

 • Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő, illetve az adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.  Ez nem vonatkozik az esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 • Az ügyfél jogai

 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá kérni a helytelenül rögzített adatai helyesbítését és törlését a 5. pontban megadott elérhetőségek útján. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A törlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az adatkezelőhöz és az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: hello@followmarketing.hu

Az Adatkezelő felelős munkatársa: –

 • Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

 • Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  

Holl Ádám Márk, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A weblap üzemeltetőjének valamennyi alkalmazottja, munkavállalója, illetve a céggel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni, az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembevételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni.